Gepubliceerd op
Feb 23, 2022
laatste update:
Feb 18, 2023

Nieuw: Tax shelter voor groeibedrijven

Investeer nu fiscaalvriendelijk in groeibedrijven!

Het vervolg op de tax shelter voorstartende ondernemingen is een feit! De tax shelter voor groeibedrijven werd tot leven geroepen in het KBvan 26 maart 2018 .

Via deze maatregelkunnen particulieren, rechtstreeks of via een erkend crowdfundingplatform offinancieringsvehikel, investeren in nieuwe aandelen van groeibedrijven ofzogenaamde scale-ups en genieten vaneen belastingvermindering van maar liefst 25%op het geïnvesteerde bedrag. Particulieren kunnen via de tax shelter voorstarters en voor groeibedrijven samen jaarlijks voor een maximaal bedrag van €100.000 investeren.

Via de tax sheltervoor starters kunnen particulieren investeren in startende ondernemingen dieten hoogste 4 jaar oud zijn. De tax shelter voor groeibedrijven is een logisch vervolgop deze maatregel en stimuleert particuliere investeringen in kmo’s die meerdan 4 jaar en maximaal 10 jaar oud zijn.

Ondernemingenkunnen via de Tax Shelter voor Groeibedrijven een maximumbedrag van €1.000.000 ophalen.De overheid wil via deze twee tax shelter-maatregelen de toegang tot financiering voorstarters en kmo’s gemakkelijker maken en het spaargeld van de Belgischebevolking mobiliseren. Aangezien van alle bedrijven de groeibedrijven of scale-ups de meeste jobs creëren en dusenorm belangrijk zijn voor de economie, is het belangrijk dat deze ondernemingen voldoende steun krijgen in hun zoektocht naar financiering.

Hoe wordt een groeibedrijf of scale-up gedefinieerd?

Volgens het Belgischewetboek wordt een groeibedrijfgedefinieerd als een binnenlandse kleinevennootschap of een vennootschap in de Europese Economische Ruimte (EER)met een vaste inrichting in België. Bovendien moet er aan de volgendecumulatieve voorwaarden worden voldaan:

 • De vennootschap is meer dan 4 en maximaal 10 jaar oud;
 • De vennootschap heeft minstens 10 voltijdse personeelsleden in dienst(gemeten in VTE);
 • De twee laatste jaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelenis de jaaromzet of het aantalpersoneelsleden gemiddeld met ten minste 10 procent gestegen;

De investering kanrechtstreeks gebeuren, of onrechtstreeks via een erkend crowdfundingplatformof financieringsvehikel, naar aanleiding van een kapitaalverhoging tijdens hetvijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar na oprichting van devennootschap. Om recht te hebben op het fiscale voordeel moet het bedragvolledig worden volstort. De vennootschap wordt geacht opgericht te zijn opdatum van de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbankvan koophandel.

Welke voorwaarden moeten nog voldaan zijn?

Daarnaast zijn ernog enkele randvoorwaarden waaraanvoldaan moet worden om recht te hebben op de belastingvermindering:

 • De belastingvermindering geldt alleen op de participatie in hetmaatschappelijk kapitaal tot 30%;
 • De vennootschap is niet opgerichtin het kader van een fusie of splitsing;
 • De vennootschap is geenbeleggings-, thesaurie- of financierings- of vastgoedvennootschap;
 • De vennootschap is nietbeursgenoteerd;
 • De vennootschap heeft in hetverleden geen dividenden uitgekeerd of kapitaalverminderingen doorgevoerd (metuitzondering van een kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geledenverlies);
 • De ontvangen bedragen mogen nietgebruikt worden voor het verstrekken van leningen, uitkeren van dividenden ofaankoop van aandelen;
 • De vennootschap bevindt zich nietin een collectieve insolventieprocedure;
 • De vennootschap mag na de storting van de sommen max. 1.000.000 EUR ontvangen hebben in het kader van de tax sheltervoor starters en de tax shelter voor groeibedrijven.

Wie mag investeren?

In principe magelke Belgische particulier investeren in groeibedrijven via de tax shelter. Erzijn wel enkele uitzonderingen die hiervoor niet in aanmerking komen, zoals:

 • de bedrijfsleider van de vennootschap(tenzij hij hiervoor geen vergoeding krijgt, dan komt deze wel in aanmerking);
 • vaste vertegenwoordigers van eenandere vennootschap die optreden als bestuurders, zaakvoerders of eengelijksoortige functie in de vennootschap.

Debelastingvermindering wordt verkregen in het jaar volgend op het jaar van de investering.Aangezien het hier over een belastingvermindering gaat, kan dit bedrag nietworden terugbetaald of overgedragen worden naar het volgende jaar. Om maximaalte kunnen genieten van deze belastingvermindering dient er dus een voldoende hogebelastbare basis te zijn. Indien deze reeds gereduceerd is tot nul, zal het nogresterende deel van de belastingvermindering verloren gaan.

Verder moet erjaarlijks een bewijs van de investering opgestuurd worden naar de fiscaleadministratie.

Overtuigd om teinvesteren in een groeibedrijf? Of ben je een groeibedrijf en ben je op zoeknaar financiering? WinWinner helpt je graag verder in jouw zoektocht naar dejuiste investeerders!

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel