Labels en screenings

Sociaal Comité WinWinner

Contactgegevens

Indien een specifieke vraag naar het sociaal comité dient u zich te richten naar info@winwinner.be

Algemene omschrijving organisatie

Het sociaal comité van WinWinner is samengesteld sinds 2016. Het doel is om ondernemingen die actief zijn als sociaal economie ondernemingen en een investeringsbehoefte hebben te controleren en via het platform van WinWinner naar buiten te laten komen met hun investeringsbehoefte.

Het sociaal comité bestaat uit:
Jef Tavernier (Voorzitter)
Guido Maertens 
Peter Leyman 
Wendy De Tandt 
Lard Vanobbergen

Specifieke diensten in functie van label WinWinner

Op specifieke aanvraag van de ondernemer zal er door het sociaal comité een screening worden doorgevoerd op basis van hun businessplan en concept. Indien ze voldoen aan de onderstaande criteria zullen zijn een label op hun account verkrijgen. De screening en opvolging brengt een eenmalige kost van 100 euro met zich mee.

Parameters om label te verkrijgen

Bij de beoordeling van een aanvraag voor de sociale winwin wordt gekeken naar volgende punten. Die zullen door een jury apart gequoteerd worden als negatief, neutraal of positief

A.  Welk is de sociale, maatschappelijke en/of milieudoelstelling van de onderneming?

De activiteit moet kaderen in het streven naar duurzame ontwikkeling, het tewerkstellen van kansengroepen, persoonlijke-en groepsontwikkeling of cultuur.

Welke meetbare criteria worden hierbij gehanteerd? Zijn er meetbare doelstellingen geformuleerd?

B.  Welk is de ondernemingsvorm?

Het moet wel gaan om ondernemingen (EU-definitie): zowel verenigingen, vennootschappen, feitelijke verenigingen als natuurlijke personen komen in aanmerking. Voorkeur gaat naar die ondernemingsvormen die uit hun aard de beslissingsmacht en de winstverdeling niet op de eerste plaats laten gebeuren op basis van het aandeel in het kapitaal.

C.  Wie is eigenaar-participant  en hoe kunnen eigenaars-participanten  uittreden en nieuwe toetreden? Open structuren genieten de voorkeur.

D.  Hoe zit de beslissingsstructuur in elkaar? Gebeurt dit voornamelijk basis van het aandeel in het kapitaal of op een andere manier? Hoe worden medewerkers, werknemers en stakeholders bij het beleid betrokken? Is er een lange termijnvisie, -doelstelling of –strategie?

E.   Welke specifieke maatregelen worden genomen om de transparantie van de werking van de onderneming intern en extern te garanderen? Wat wordt beter gedaan dan het louter wettelijke.

F.   Welk personeelsbeleid wordt er gevoerd? Is er een beleid gericht op het inschakelen van kansengroepen? Welke criteria worden gehanteerd bij aanwerving?

G.  Welk verloningsbeleid wordt gevoerd? Welk is de maximale loonspanning?

H.  Hoe gebeurt de verdeling van de winsten? Welk deel gaat naar het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de onderneming? Gebeurt de winstuitkering hoofdzakelijk op basis van het aandeel in het kapitaal of op een andere manier? Is er een beperking aan de winstuitkering? Wat gebeurt met de meerwaarde?

I.    Welk beleid wordt in het vooruitzicht gesteld voor samenwerking met anderen.