Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 18, 2023

Je eigen zaak opstarten via een overname. Interessant voor jou?

Enkele feiten

Volgens cijfers vanEurostat zijn 99,8% van het totaal aantal bedrijven in België KMO’s.

Eind 2016 waren er volgens het KMO rapport van Unizo meer dan 1,1 miljoen KMO’sactief in België, waarvan ongeveer 615.000 in Vlaanderen

In Vlaanderen had 87%van het totaal aantal KMO’s geen werknemers in dienst. Slechts 10,7% van dezeKMO’s heeft 1 tot 9 mensen in dienst.

Deze groepen vanKMO’s zouden aanzien kunnen worden als potentiële overnametargets. 

België envooral Vlaanderen heeft enorm veel potentieel op het vlak van overnames. Er iseen ruime waaier aan KMO’s beschikbaar en de laatste jaren zijn er veelfamiliebedrijven waarbij de volgende generatie geen interesse heeft om hetbedrijf verder te zetten

Een studie van het Instituut voor het familiebedrijftoont aan dat minder dan de helft van de jongeren die opgroeien in eenfamiliebedrijf, effectief ook ambitie hebben om er later een actieve rol in tespelen.

In vele gevallen zullen zaakvoerders voor het bereiken van de pensioenleeftijddus op zoek moeten gaan naar een overnemer.

Enorm veel nieuwe starters in België

Volgens de cijfersvan Graydon waren er meer dan 95.000 nieuwe starters in België in 2017.

Een groot aantal ondernemers die een eigen zaak wensen te starten kiezen ervoor om zelf iets op te richten, in plaats van een reeds bestaand bedrijf overte nemen. Bij een overname komt natuurlijk veel kijken en veel ondernemershebben de tijd en financiële middelen niet om een bestaand bedrijf over tenemen. 

Volgens een studie van Vlerick Business School duurt de zoektocht naarhet “juiste” bedrijf gemiddeld 12 tot 24 maanden en zal je voor het tekenen vande overnameovereenkomst gemiddeld meer dan 100 bedrijven onderzocht hebben.

Toch is het vaak gemakkelijker om financiering te verkrijgen bij de bank in hetgeval van een overname.

Het over te nemen bedrijf heeft vaak al een bewezenbusiness model, genereert al voldoende cashflow en heeft daardoor een veellager risicoprofiel dan een startup. Banken zijn hierdoor veel sneller geneigdom een deel van de overnameprijs te financieren. Daartegenover staat natuurlijkwel een eigen inbreng die voldoende groot moet zijn. Deze inbreng bedraagt inde meeste gevallen minstens 25 à 30 procent.

Wil je meer weten over bancaire overnamefinanciering? Onze partner, Bank Van Breda, heeft een specifieke pagina hieromtrent. Je kan ze raadplegen via deze LINK

Deze eigen inbrengkan worden samengesteld via een gepersonaliseerde financieringsmix. Zo zal ertypisch een deel van de eigen inbreng gefinancierd worden via de overnemer zelfen kan het resterende bedrag opgehaald worden via winwinleningen of tax sheltervoor startende ondernemingen.

Daarnaast worden ervaak technieken gebruikt bij overnames zoals bijvoorbeeld een vendor loan, waarbij eendeel van de overnameprijs slechts betaald wordt op termijn. 

Dit heeft tot gevolg dat debank op het moment van overname voor een kleiner bedrag zal moeten tussen komen.Contractueel zal er een (vaak achtergestelde) lening voorzien worden aan deovernemer. De verkoper(s) van de over te nemen onderneming hebben er ookvoordeel bij. Zo zullen ze een interessant rendement verkrijgen op deze leningen blijven ze bovendien verbonden met de onderneming. Ze hebben er alle baatbij dat het bedrijf goed draait, aangezien in geval van faling het openstaandesaldo van de achtergestelde lening in de meeste gevallen niet zal wordenterugbetaald.

Voorbeeld

Een voorbeeldje vaneen vendor loan is bijvoorbeeld dat bij een overnameprijs van € 500.000 deprijs wordt opgesplitst in een vast deel ten bedrage van € 400.000 en eenvariabel deel van ten bedrage van  €100.000. Dit vast deel zal betaaldworden bij de overname zelf en het variabel deel zal gefinancierd worden viaeen vendor loan. De overnemer zal het variabel deel van € 100.000 terugbetalenvia een vendor loan in de vorm van een achtergestelde lening op 5 jaar met eeninterestpercentage van7 procent.

Een tweede techniekdat vaak gebruikt wordt bij overnames is de earn-outregeling. Bij een earn-out wordt een deel van deovernameprijs pas verschuldigd nadat een of meerdere vooraf bepaalde toekomstigeprestaties of milestones bereikt worden. Door deze regeling kan de prijs opmoment van overname ook naar beneden worden getrokken. Deze milestones zullenmeestal resultaatsgebonden zijn en moeten bereikt worden binnen een bepaaldeperiode na het afsluiten van de overnameovereenkomst. 

De toekomstige prestatieshebben tot gevolg dat de verkoper na de overname er belang bij heeft om deonderneming verder op te volgen en de overnemer bij te staan waar nodig.

Zo kan erbijvoorbeeld overeengekomen zijn dat de koper een meerprijs betaalt van 200.000indien de nettowinst tijdens het eerste jaar na overname hoger is dan €250.000

Soms ontstaan hierbij conflicten aangezien de overnemer geneigd zalzijn om de nettowinst te beperken.

Wil je meer weten over het overnemen van een bedrijf? Misschien is de volgende editie van de Vlerick Entrepreneurial Buyout Academy dan wel iets voor jou!

 

Overtuigd om je eigen zaak op te starten via een overname? 

Begin vandaag nog aan jouw zoektocht! Bij vragen of opmerkingen hieromtrent kan je altijd bij WinWinner terecht.

Deze blog werd geschreven door Aelbrecht Van Damme

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel