⟵ Fiscale voordelen

Winwinlening

Wat is de winwinlening?

 

De winwinlening is een fiscale maatregel van de Vlaamse overheid om particulieren fiscaal aan te moedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen. 

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een Vlaamse KMO, krijgt hierop jaarlijks een belastingkrediet, gekoppeld aan een waarborg van 30% indien de kredietnemer het ontleende bedrag niet kan terugbetalen. 

Een kredietnemer kan zo een bedrag tot € 200.000 ontlenen met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

De winwinlening in het kort

Investeren als particulier in Vlaamse KMO's
Looptijd van 8 jaar
Max. 1,75% rente
Tot €50.000 per kredietgever
Jaarlijks belastingkrediet van 2,5%
Eenmalig belastingvoordeel van 30% op verloren hoofdsom bij falen

Vaak gestelde vragen over de winwinlening

Hoe werkt de winwinlening?

 1. WinWinner verzamelt alle nodige gegevens van de onderneming & investeerder.
 2. WinWinner verzorgt de correcte opmaak van de leningsakte.
 3. Winwinner zorgt voor een correcte registratie van de winwinlening bij PMV.
 4. WinWinner beantwoordt alle mogelijke juridische en fiscale vragen.

Interesse om een simulatie op maat aan te vragen? Contacteer ons via info@winwinner.be

Heb je een winwinlening afgesloten en wil je weten wat je als investeerder of onderneming nu moet doen? Lees dan nu onze blog "ik heb een winwinlening, wat nu?"

De belangrijkste eigenschappen van de winwinlening:

 • achtergestelde lening, ten aanzien van bestaande én toekomstige schulden;
 • een looptijd van 8 jaar;
 • verschillende aflossingsmethodes mogelijk;
 • eenmalige vervroegde terugbetaling mogelijk;
 • De kredietgever mag maximaal € 50.000 aan winwinleningen uitlenen;
 • Een kredietnemer mag maximaal € 200.000 ophalen via de winwinlening;
 • De interesten moeten betaald worden op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Deze rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. In 2020 bedraagt deze rentevoet 1,75%.

De voorwaarden voor kredietnemers (de onderneming)

Deze maatregel richt zich enkel tot kmo’s die voldoen aan volgende definitie:

 • minder dan 250 werknemers;
 • waarvan ofwel de jaaromzet niet hoger is dan € 50 miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan € 43 miljoen;
 • die voldoen aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium (niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten mogen in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen).

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden.

Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming en komt dus niet in aanmerking voor de maatregel.

De exploitatiezetel dient in het Vlaamse Gewest gelegen te zijn.

De voorwaarden voor kredietgevers (de investeerders)

Op de datum waarop de winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • hij/zij moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn/haar handels- of beroepsactiviteiten;
 • deze natuurlijke persoon moet in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd;
 • mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
 • als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
 • als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon. Evenmin mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, bestuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen de kredietnemende onderneming.

De drie voordelen voor de kredietgever

Telkens op het einde van het jaar ontvang je een vermindering in jouw personenbelasting van 2,50% op het openstaand bedrag.

Als berekeningsbasis wordt genomen het rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van € 50.000 per belastingplichtige;

 • Rente tussen 0,875% en 1,75%

Als kredietgever ontvang je een bruto rente tussen 0,875% en 1,75% bij elke aflossing.

 • Eenmalig belastingkrediet bij niet-terugbetaling

Indien het bedrag niet meer kan terugbetaald worden (bv. faillissement, ontbinding, vereffening) door de onderneming ontvangt de kredietgever een belastingkrediet van 30% op het bedrag dat definitief is verloren gegaan.

Hoe kan ik een winwinlening aanvragen?

De winwinlening moet worden vastgesteld in een onderhandse akte, opgesteld aan de hand van een akte en aflossingstabel. De akte en aflossingstabel moeten in 3 exemplaren worden opgesteld, waarvan één bestemd is voor elke partij, en één exemplaar moet worden bezorgd aan Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Binnen 3 maanden nadat de winwinlening gesloten is, bezorgt de kredietgever één van de exemplaren van de ondertekende akte en aflossingstabel aan PMV, die op zijn beurt binnen de maand na ontvangst van deze akte nagaat of aan alle voorwaarden is voldaan.

Indien dit zo is gaat PMV over tot registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de winwinlening en het opnemen van de lening in een register.

Binnen een week na registratie van de akte zal PMV de kredietgever schriftelijk op de hoogte brengen van de registratie.

WinWinner staat in voor de volledige administratieve opvolging.

Wat als het fout loopt?

Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen (door bvb. faillissement, stopzetten van de activiteit, edm.) of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen (door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de onderneming).

Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening (geheel of gedeeltelijk) niet zal kunnen terugbetalen, kan de schrapping van de winwinlening worden aangevraagd bij PMV. Het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan, kan voor 30% worden gerecupereerd door middel van een belastingkrediet.

Bij vragen hierover, aarzel niet om WinWinner te contacteren.

Ontdek de andere fiscale voordelen

PMV Contactinformatie

Contact informatie PMVPMV Winwinlening
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 30
F 02 229 52 31
winwinlening@pmv.eu
Website: www.winwinlening.be

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren