De tax shelter voor startende ondernemingen

Vaak gestelde vragen

Wat houdt de tax shelter voor startende ondernemingen in?

Startende vennootschappen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het verzamelen van het nodige startkapitaal. Door het toekennen van een sterke fiscale gunstmaatregel wil de overheid particulieren mobiliseren om te investeren in kleine vennootschappen (30% belastingvermindering op het geïnvesteerde bedrag) of micro-vennootschappen (tot 45% belastingvermindering op het geïnvesteerde bedrag).

Meer weten over de tax shelter voor starters? Bezoek zeker onze nieuwe website www.taxsheltervoorstartups.be

Let wel, een investering in aandelen van een startende onderneming via de tax shelter voor starters is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Goed overleggen vóór je de investering doet blijft de boodschap!

Hoe werkt de tax shelter voor startende ondernemingen?

1. Schrijf in op nieuwe aandelen van een startende onderneming n.a.v. de oprichting of een kapitaalverhoging.

2. Laat de kapitaalverhoging bij de notaris registreren.

3. Laat vrijblijvend een aandeelhouders- en/of optieovereenkomst opstellen via één van onze partners.

4. Geef uw investering aan in uw personenbelasting en geniet van uw belastingvermindering.

Startende onderneming

De tax shelter voor startende ondernemingen richt zich enkel tot startende vennootschappen (opgericht na 1 januari 2013 en binnen 4 jaar na oprichting) die gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand tot 50 werknemers;
 • de jaaromzet is niet hoger dan € 9 miljoen (excl. BTW);
 • het balanstotaal is niet hoger is dan € 4,5 miljoen (excl. BTW);

Microvennootschappen zijn vennootschappen die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10 werknemers;
 • jaaromzet, exclusief btw: €700.000;
 • balanstotaal: €350.000.

Investeerder

Alle natuurlijke personen, behalve de zaakvoerder of bestuurder van de startende vennootschap of die personen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider uitoefenen als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap of door tussenkomst van een andere vennootschap waarvan ze aandeelhouders zijn.

Het fiscaal voordeel van de investeerder bedraagt:

 • Bij een investering in een kleine vennootschap: 30% belastingvermindering van het geïnvesteerde bedrag.
 • Bij een investering in een microvennootschap:  45% belastingvermindering van het geïnvesteerde bedrag.

En daarboven:

 • Verlaagde roerende voorheffing op dividenden.
 • Vrijgestelde meerwaarde op aandelen.

Om het fiscale voordeel te bekomen, dient een attest dient te worden overgemaakt aan de belastingadministratie!

Wil je berekenen hoeveel je kan investeren via de tax shelter voor starters om een maximaal fiscaal voordeel te krijgen op basis van jouw persoonlijke situatie? Probeer het nu via onze nieuwe tool op www.taxsheltervoorstarups.be

De belangrijkste voorwaarden voor de tax shelter voor startende ondernemingen zijn:

 • Enkel voor startende vennootschappen (bij oprichting of kapitaalverhoging binnen 4 jaar).

De investeerder

 • De investeerder moet de aandelen 4 jaar aanhouden. Zoniet wordt de belastingvermindering pro rata teruggenomen.
 • Maximaal 250.000 EUR per vennootschap.
 • Maximaal 100.000 EUR per investeerder per jaar.
 • Een maximale participatie van 30% in de vennootschap.
 • De aandelen moeten volledig volstort (lees: betaald) zijn.

Bovendien mag de startende vennootschap:

 • Geen dividenden hebben uitgekeerd of kapitaalvermindering doorgevoerd.
 • Geen management- of bestuurdersvennootschap zijn*.
 • Geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn*.
 • Geen verhuur, verwerving, beheer, … van vastgoed als voornaamste activiteit hebben*.
 • Geen beursgenoteerde vennootschap zijn.
 • Geen onderneming in moeilijkheden zijn.
 • De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen.
 • De verkregen investering niet gebruiken voor de uitkering van dividenden, de overname van aandelen of het verstrekken van leningen*.

  *Aan deze voorwaarden moet gedurende de 4 jaar waarin de investeerder de aandelen aanhoudt, worden voldaan.

Voor meer informatie over de tax shelter voor startende ondernemingen kan je altijd terecht op de website van de federale overheidsdienst financiën via deze link.

Je kan uiteraard ook altijd WinWinner contacteren bij verdere vragen!

Wat als het fout loopt?

Het is belangrijk om vooraf goede afspraken te maken tussen de ondernemer, de oude aandeelhouder(s) en de nieuwe aandeelhouder(s).

Zaken die best voorafgaandelijk worden besproken zijn de rechten en verplichtingen van de zaakvoerders/bestuurders en de aandeelhouders.

Daarnaast zijn ook duidelijke afspraken betreffende een eventuele overdracht van aandelen in de toekomst aan te raden.

In samenwerking met haar partners, begeleidt WinWinner je graag bij de opmaak van de juiste contractuele documentatie.

Let wel, een investering in aandelen van een startende onderneming via de tax shelter voor starters is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Goed overleggen vóór je de investering doet blijft de boodschap!

Klaar om geld op te halen?

Start je account

Zin om te investeren?

Bekijk de bedrijvenlijst