⟵ Fiscale voordelen

Tax Shelter voor Groeibedrijven

Wat is de tax shelter voor scale-ups?

De tax shelter voor groeibedrijven is het logische vervolg op de tax shelter voor startende ondernemingen. Onderzoek heeft aangetoond dat de toegang tot financiering voor groeibedrijven één van de grootste barrières is om te groeien. Via deze maatregel wil de overheid groeibedrijven in België steunen door particulieren fiscaal aan te moedigen om te investeren in nieuwe aandelen van deze bedrijven.

Het fiscaal voordeel wordt verleend aan de hand van een belastingvermindering en bedraagt 25% op het geïnvesteerde bedrag. 

Let op. Groeibedrijven hebben een lager risicoprofiel dan startende ondernemingen maar de kans op faling bij deze bedrijven is nog steeds reëel. Wees je ervan bewust dat jouw investering niet risicoloos is.

De tax shelter voor groeibedrijven in het kort

Investeren in aandelen van groeibedrijven (meer dan 4 en max. 10 jaar oud)
25% van de investering eenmalig recupereren
Aandelen min. 4 jaar bijhouden
Jaarlijks tot €100.000 investeren
Max. 30% van het maatschappelijk kapitaal
Meerwaarde op verkoop van aandelen mogelijk

Vaak gestelde vragen over de tax shelter voor groeibedrijven

Hoe werkt de tax shelter voor groeibedrijven?

1. Schrijf in op nieuwe aandelen van een groeibedrijf n.a.v. een kapitaalverhoging, tijdens het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of het tiende jaar na de oprichting. Bovendien dient het hele bedrag te worden volstort.

2. Laat de kapitaalverhoging bij de notaris registreren.

3. Laat vrijblijvend een aandeelhouders- en/of optieovereenkomst opstellen via één van onze partners.

4. Geef uw investering aan in uw personenbelasting en geniet van uw belastingvermindering.

Groeibedrijven (scale-ups)

De tax shelter voor groeibedrijven richt zich specifiek op groeibedrijven. Er bestaat momenteel geen eenduidige definitie van een groeibedrijf. Volgens het Belgische wetboek wordt een groeibedrijf gedefinieerd als een binnenlandse kleine vennootschap of een vennootschap in de Europese economische ruimte (EER) met een vaste inrichting in België. Bovendien moet er aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan:

-        De vennootschap is meer dan 4 en maximum 10 jaar oud;

-        De vennootschap heeft minstens 10 voltijdse personeelsleden in dienst (gemeten in VTE)*;

-        De twee laatste jaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen is de jaaromzet of het aantal personeelsleden gemiddeld met ten minste 10 procent gestegen;

Daarnaast moet het groeibedrijf ook nog voldoen aan de KMO-definitie van (Art. 15 Wetboek van Vennootschappen).  Dit zijn vennootschappen die gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand tot 50 werknemers;
  • de jaaromzet is niet hoger dan € 9 miljoen (excl. BTW);
  • het balanstotaal is niet hoger is dan € 4,5 miljoen (excl. BTW);

* De vennootschap moet aan deze voorwaarde voldoen gedurende de 12 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.

Investeerder

Alle natuurlijke personen, behalve de zaakvoerders of bestuurders* van het groeibedrijf of die personen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider uitoefenen als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap of door tussenkomst van een andere vennootschap waarvan ze aandeelhouders zijn.

* Indien deze hier echter geen vergoeding voor krijgt, komt hij wel in aanmerking

Het fiscaal voordeel van de investeerder bedraagt:

25% belastingvermindering op het geïnvesteerde bedrag.

Om het fiscaal voordeel te verkrijgen, dient een attest te worden overgemaakt aan de belastingadministratie. Dit attest wordt aangeleverd door het groeibedrijf of financieringsvehikel die in groeibedrijven investeert.

De belangrijkste voorwaarden voor de tax shelter voor startende ondernemingen zijn:

De vennootschap moet voldoen aan de KMO-definitie en aan de criteria van een groeibedrijf (zie hiervoor wie komt in aanmerking). Bijkomend moet er nog voldaan zijn er nog enkele bijkomende voorwaarden:

Het groeibedrijf:

-        De vennootschap heeft tijdens haar bestaan niet meer dan 500.000 EUR ontvangen van het financieringsvehikel of belastingplichtige in het kader van de tax shelter voor starters en groeibedrijven. Het maximale bedrag dat opgehaald mag worden via één van de twee maatregelen bedraagt € 250.000;

-        De vennootschap is niet opgericht in het kader van een fusie of splitsing;

-        De vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financierings- of vastgoedvennootschap; *

-        De vennootschap is niet opgericht met het doel om management- en bestuurdersovereenkomst(en) af te sluiten en die vervolgens haar voornaamste bron van inkomsten hieruit haalt; *

-        De vennootschap is niet beursgenoteerd;

-        De vennootschap heeft in het verleden geen kapitaalverminderingen doorgevoerd met uitzondering van een kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies of dividenden uitgekeerd;

-        De ontvangen bedragen mogen niet gebruikt worden voor het verstrekken van leningen, uitkeren van dividenden of aankoop van aandelen; *

-        De vennootschap bevindt zich niet in een collectieve insolventieprocedure;

* Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap. Als er niet meer voldaan is aan deze voorwaarden, zal de belastingvermindering voor de resterende termijn van de 48 maanden gedeeltelijk worden teruggenomen.

De investeerder:

-        De investeerder mag niet meer dan € 100.000 investeren via de tax shelter voor startende ondernemingen én groeibedrijven per jaar.

-        De aandelen moeten volledig volstort worden.

-        De participatie in het maatschappelijk kapitaal mag niet meer dan 30% bedragen;

-        De investeerder dient de aandelen 48 maanden bij te houden om zijn recht op het volledige bedrag van de belastingvermindering te behouden.

Voor meer informatie kan je steeds bij WinWinner terecht voor al jouw vragen. Daarnaast kan je het KB van 30 maart 2018 consulteren via de volgende LINK.

Je kan uiteraard ook altijd WinWinner contacteren bij verdere vragen!

Wat als het fout loopt?

Het is belangrijk om vooraf goede afspraken te maken tussen de ondernemer, de oude aandeelhouder(s) en de nieuwe aandeelhouder(s).

Zaken die best voorafgaandelijk worden besproken zijn de rechten en verplichtingen van de zaakvoerders/bestuurders en de aandeelhouders.

Daarnaast zijn ook duidelijke afspraken betreffende een eventuele overdracht van aandelen in de toekomst aan te raden.

In samenwerking met haar partners, begeleidt WinWinner je graag bij de opmaak van de juiste contractuele documentatie.

Let wel, een investering in aandelen van een groeibedrijf via de tax shelter voor groeibedrijven is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Goed overleggen vóór je de investering doet blijft de boodschap!

Ontdek de andere fiscale voordelen

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren