Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Laatste update:
9/6/20
Ik heb een winwinlening, wat nu?

Je hebt zonet als ondernemer (kredietnemer) of als investeerder (kredietgever) een winwinlening afgesloten.

Maar wat moet er nu gedurende deze 8 jaar gebeuren met de lening?

Waar moet je rekening mee houden en wat als het mis loopt? 

En he zit het met de belastingaangifte?

In deze blog leggen we uit wat je als ondernemer (kredietnemer) en als investeerder (kredietgever) moet doen.

Als ondernemer: kredietnemer van een winwinlening

Proficiat, je hebt extra financiering opgehaald om jouw onderneming verder te laten groeien.

Maar let wel op, het is een lening dus je moet deze terugbetalen.

Afhankelijk van je leningsovereenkomst, moet je deze maandelijks, per kwartaal, jaarlijks of helemaal op het einde (bullet) aflossen.

Op basis van de gekozen aflossingsperiode, betaal je elke vervaldag een deel kapitaal (van de ontleende hoofdsom) en de toepasselijke interest aan de investeerder (kredietgever).

Ter verduidelijking kan je hieronder een voorbeeld van een aflossingstabel terugvinden voor jaarlijkse constante aflossing:

Op basis van bovenstaande aflossingstabel met jaarlijkse aflossing, dien je elk jaar op 23 februari 5.460,39 euro te betalen. Neem dit mee op in je financieel plan zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

Let op: Hou rekening met de roerende voorheffing!

Dit bedrag kan je NOOIT in een automatisch opdracht verwerken via de bank aangezien niet het volledige bedrag (hier 5.460,39 euro) naar jouw investeerder (kredietgever) zal gaan.

Er dient immers roerende voorheffing op de uitgekeerde interest te worden betaald.

Op vandaag bedraagt de roerende voorheffing op interesten uit obligaties 30%.

Die voorheffing moet je binnen de 15 dagen na de vervaldag opnemen in een "aangifte roerende voorheffing" (formulier 273) en storten aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor.

Het betaalde interestbedrag kan je jaarlijks in je aftrekbare bedrijfsuitgaven vermelden.

Jouw boekhouder kan jou hier het best bij helpen, dus vraag zeker op tijd advies. Mocht de boekhouder hier nog vragen over hebben mag deze steeds contact opnemen met ons!

Op basis van bovenstaande aflossingstabel, moet er in jaar 1 5.220,39 euro uitgekeerd worden aan de investeerder. 240 euro dient rechtstreeks aan de dienst Roerende Voorheffing te worden overgemaakt.

Wat met de akte en aflossingtabel?

Deze 2 documenten dien je gedurende de winwinlening goed in bewaring te houden. Maak ze eventueel ook over aan jouw boekhouder zodat deze een duidelijk zicht heeft op de situatie.

Als Investeerder: Kredietgever van een winwinlening

Proficiat, je hebt een Vlaamse onderneming de kans gegeven om op te starten of verder te groeien. 

Het is dan ook logisch dat je hiervoor correct beloond wordt.

Zoals je waarschijnlijk weet zijn er 3 grote voordelen gekoppeld aan de winwinlening. Een rendement, een belastingkrediet & een waarborg.

Het rendement van een winwinlening: bruto of netto?

Bij het registreren van de winwinlening heb je gekozen voor een bepaalde interest waaraan de ondernemer leent.

Tot 2019 lag de wettelijke rentepercentage tussen 1% en 2%. Vanaf 2020 is dat tussen 0,875% en 1,75%.

Dit percentage is een bruto interest. Zoals hierboven toegelicht, zal er door de ondernemer nog roerende voorheffing worden afgehouden.

Wat jij uiteindelijk op je rekening krijgt, de netto interest, zal dus afhangen van hoeveel roerende voorheffing betaald moet worden.

Op vandaag bedraagt de roerende voorheffing op interesten uit obligaties 30%.

Jij zal dus als investeerder 70% overhouden van de interesten.

Hoeveel bedraagt het belastingkrediet?

Bovenop de afgesproken interest, krijg je als investeerder natuurlijk nog een fiscaal voordeel: het belastingkrediet.

Het belastingkrediet bedraagt in 2020 2,5% op het gemiddelde van de som van de openstaande bedragen op 1 januari 20XX en 31 december 20XX. 

Op basis van de ingevulde bedragen op de belastingbrief zal jouw belastingkrediet automatisch berekend worden. 

Het verschil tussen een belastingkrediet en een belastingvermindering kan je lezen in deze blog.

Welke documenten heb ik nodig voor de belastingaangifte?

Na het afsluiten van de winwinlening ontvang je van PMV een registratiebrief via mail.

Deze brief heb je nodig om bij de belastingaangifte te voegen (een kopietje uiteraard).

Daarnaast moet je ook de aflossingtabel en akte toevoegen aan de belastingaangifte.

Welke bedragen vul ik in op mijn belastingbrief?


Om jouw belastingvoordeel voor dit jaar aan te vragen, moet je in je belastingaangifte het totaalbedrag van alle openstaande saldi, volgens de aflossingstabel van jouw winwinlening, op 1 januari en op 31 december van het betreffende belastbare tijdperk opnemen in de personenbelasting. 

De totaalbedragen dienen vermeld te worden in Vak XI (11) van de belastingbrief. In rubriek 1a) vermeld je het openstaande saldo op 1 januari 20XX,en in rubriek 1b) vermeld je het openstaande saldo op 31 december 20XX. Je moet dus 2 bedragen invullen. Deze kan je zien in jouw aflossingstabel.  

Let wel op dat beide data de juiste toestand weergeven, zoals aangegeven in de aflossingstabel. Indien deze zou verschillen van de aflossingstabel (vb. door achterstallige betaling, verkeerde kapitaalaflossing…), moet op de belastingaangifte de werkelijke toestand vermeld worden. Breng ons ook steeds op de hoogte indien je bepaalde aflossingen niet correct of tijdig ontvangen hebt. 

Wat als de kredietnemer vervroegd wil terugbetalen?

Als de ondernemer ervoor kiest om de leningen vervroegd terug te betalen (vroeger dan de afgesproken looptijd van de lening moeten deze geschrapt worden.

Een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt niet aanvaard. Alle uitstaande winwinleningen moeten door de kredietnemer geschrapt worden op hetzelfde moment.

Wanneer de kredietgever en -nemer in onderling overleg beslissen om tot een vervroegde stopzetting over te gaan, moet het resterende saldo van de hoofdsom in één keer terugbetaald worden en moet Waarborgbeheer nv op de hoogte gebracht worden van de terugbetaling via de website van PMV.

Voor de kredietnemer heeft deze stopzetting geen enkele fiscale implicatie mits de volledige hoofdsom terugbetaald wordt.

Wat als de ondernemer niet meer kan terugbetalen?

Niet de leukste situatie, maar hier moeten we natuurlijk rekening mee houden.

Als investeerder heb je dan nog recht op 30% van het openstaand bedrag. Deze waarborg wordt via een eenmalig belastingkrediet terugbetaald.

Na ontvangst van de schrapping krijgt de kredietgever van PMV Waarborgbeheer die de kredietgever kan gebruiken om aanspraak te maken op een belastingkrediet voor 30% van de verloren gegane hoofdsom.

Het openstaande bedrag dat verloren is gegaan moet worden ingevuld in vak XI op de belastingbrief naast het nummer 3379-16.

Belangrijk: De kredietgever beschikt over een termijn van drie maanden vanaf de
stopzetting van de winwinlening om een schrapping aan te vragen bij PMV Waarborgbeheer.

Is mijn belastingkrediet cumuleerbaar met andere fiscale voordelen?

De winwinlening en het belastingkrediet staan volledig los van andere fiscale voordelen. Dit wil dus zeggen dat de winwinlening helemaal geen invloed heeft op de belastbare basis van de kredietgever. Het belastingkrediet wordt ofwel in mindering gebracht ofwel opgeteld bij de terug te betalen belastingen.

WinWinner streeft alvast naar een vruchtbare samenwerking tussen ondernemer en investeerder! Dus bij vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Deze blog werd geschreven door Matthias, oprichter van WinWinner

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren