Gebruiksvoorwaarden WinWinner

1 Introductie

 “WinWinner”: betekent WinWinner BV, met maatschappelijke zetel te Speelstraat 71, 9750 Zingem.

“Gebruiker”: Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform en/of enige diensten van WinWinner.

Het gebruik van het Platform gaat steeds gepaard met de rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden (hierna “Voorwaarden” genoemd). Onder “Platform” moet ‘het geheel aan websites en applicaties door WinWinner ontwikkeld’ verstaan worden. Het verwijzen naar de Voorwaarden omvat impliciet een verwijzing naar het Privacy Statement alsook naar alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld staan.

De Voorwaarden gelden zowel voor ons, WinWinner, als voor jou, Gebruiker. Je wordt reeds als “Gebruiker” beschouwd van zodra je het Platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht het feit of er een registratie aan voorafgaat. Op het ogenblik dat je gebruik maakt van het Platform, erken je én aanvaard je uitdrukkelijk dat de Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, dit alles ongeacht de gebruiksvorm.

In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze Voorwaarden voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk werden vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of ter aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

Maak je gebruik van het Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, dan ben je in dit geval ook individueel gebonden aan de overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen WinWinner en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

WinWinner levert via het Platform geen enkele beleggingsdienst of oefent geen enkele andere beleggingsactiviteit uit in de betekenis van artikel 46 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. Meer bepaald zal WinWinner geen orders met betrekking tot financiële instrumenten ontvangen, doorgeven of uitvoeren. Evenmin verricht WinWinner enige activiteit inzake beleggingsadvies in de betekenis van artikel 46, 9° van de bovengenoemde wet van 6 april 1995 en geeft het geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de betekenis van artikel 46, 10° van de genoemde wet. WinWinner oefent ook geen vermogensbeheeractiviteit uit in de betekenis van artikel 46, 8° van de bovengenoemde wet van 6 april 1995, noch een activiteit in het plaatsen van financiële instrumenten in de betekenis van artikel 46, 1°, 7 van deze wet. WinWinner treedt niet op als financieel tussenpersoon, noch als gekwalificeerd tussenpersoon in de betekenis van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten in de betekenis van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. WinWinner treedt evenmin op als verstrekker van betalingsdiensten in de betekenis van artikel 2, 2° van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. Tot slot oefent WinWinner evenmin een bemiddelingsactiviteit uit die een gereglementeerd statuut vereist in de betekenis van artikel 56 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

2 Het Platform: gebruiksrecht, registratie en beperkingen

Gebruiksrecht

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform van WinWinner (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht zal verschillen naargelang de eventuele registratie en de hoedanigheid van de Gebruiker. Bovendien zal de Gebruiker het gebruiksrecht pas toegewezen krijgen na goedkeuring ten gevolge van de verplichte screening en na betaling van de gebruiksvergoeding (zie “artikel 3 Tarieven en Betaling”).

Het gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker echter geen recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Opgelet: dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker daarnaast ook zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, moet de Gebruiker zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan WinWinner, per post (via bovenstaand adres) of per e-mail aan info@winwinner.be. WinWinner verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen na dagtekening aan jouw verzoek een gevolg te geven. Dit met uitzondering van wat bepaald wordt in “artikel 3 Tarieven en Betaling”.

Afhankelijk van de aan hem toegewezen functionaliteiten, beschikt de Gebruiker over een recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. Door inhoud op het Platform te plaatsen, verschaft de Gebruiker aan WinWinner een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van het Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 7 Intellectuele Eigendom”.

Als Gebruiker maak je gebruik van de betalende dienstverlening en ben je verplicht de uitvoering van diensten onmiddellijk te controleren op mogelijke fouten en tekortkomingen van WinWinner. Gebrekkige prestatie van diensten moeten door de Gebruiker gemeld worden binnen 7 dagen na vaststelling van de gebrekkige levering. Deze melding moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan WinWinner gebeuren. De Gebruiker heeft slechts recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering.

Registratie

De toegang tot onze betalende dienstverlening en functionaliteiten is beperkt tot geregistreerde en gescreende Gebruikers. Het staat WinWinner volledig vrij deze voorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en te allen tijde te wijzigen.

Iedere registratie vereist van de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of te verwijderen en de informatie up-to-date te houden.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel en is bijgevolg niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van WinWinner. De Gebruiker is bovendien op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van zijn persoonlijk Gebruikersprofiel, inclusief zijn logingegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij WinWinner, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

WinWinner houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen, maar behoudt zich wel het recht voor om de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie “Remedies” voor meer informatie omtrent mogelijke handelingen die wij in dergelijke gevallen kunnen stellen.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht heeft limieten, ondanks de grote draagwijdte. Het is beperkt in die zin dat het gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

  • De Gebruiker mag geen gebruik maken van softwareprogramma’s die erop gericht zijn gegevens te verzamelen en te verkrijgen. Dat betekent dat onder andere spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software verboden zijn. Dit geldt verder voor alle andere toepassingen die eenzelfde doel hebben.
  • Het Platform en haar gegevens mogen niet gebruikt worden voor spam, kettingbrieven, phishing of andere gelijkaardige varianten.
  • Het is verboden andere Gebruikers te stalken en/of te overtuigen van politieke en/of religieuze standpunten.
  • Het is eveneens niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
  • Het is verboden om tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het Platform, is het absoluut niet aanvaard dat deze inhoud volgende kenmerken heeft:

  • De verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van het Platform kan toebrengen. Dit omvat onder meer een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans, cancelbots, etc;
  • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden schendt;
  • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.

Remedies

Indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en de hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels, behoudt WinWinner het recht om alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen. WinWinner beslist eenzijdig over het al dan niet nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

WinWinner beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Hetzelfde geldt voor de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan WinWinner de Gebruiker de algemene toegang tot en de toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk beperken. Dit kan hetzij tijdelijk, hetzij permanent zijn. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

Indien de Gebruiker van oordeel is dat WinWinner deze maatregelen ten onrechte heeft genomen, zal WinWinner deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

3 Tarieven en betaling

Tarieven

De tarieven zoals vermeld op de offerte zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Elke Gebruiker verbindt zich ertoe WinWinner op de hoogte te brengen van elke investering (direct of indirect door tussenkomst van WinWinner en/of via het Platform), welke vorm deze investering ook heeft aangenomen, en dit binnen de 7 dagen na de beslissing tot investering. Bij gebreke aan (tijdige) melding heeft WinWinner recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 5% van het bedrag van de investeringsbehoefte zoals gemeld op het Platform.

De tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in de prijs van WinWinner kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden.

WinWinner heeft het recht om haar tarieven op elk moment te wijzigen, maar ze verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de offerte aangegeven stonden op het moment van inschrijving.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van WinWinner betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van WinWinner met nummer BE22 3770 5754 1447, met vermelding van factuurnummer.

Bij laattijdigheid van betaling is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. Bovendien behoudt WinWinner zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar diensten op te schorten totdat de vervallen facturen zijn betaald.

WinWinner verricht geen terugbetalingen indien de Gebruiker het Platform of de diensten van WinWinner niet gebruikt of hierover niet tevreden is, noch wanneer de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperkt of verhinderd wordt conform de titel “Remedies” uit artikel 2 van deze voorwaarden.

4 Duur

De toegang tot het Platform en het gebruik van de diensten van WinWinner wordt aangeboden voor een bepaalde duur, zoals bepaald op de website www.winwinner.be.

Zowel WinWinner als de Gebruiker kunnen de samenwerking met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij zich schuldig maakt aan toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke inbreuken op haar verplichtingen. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting door enige Gebruiker worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

5 Onze verplichtingen

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U mag ervan uitgaan dat WinWinner een gebruiksvriendelijk Platform aanbiedt. Alle redelijke maatregelen worden genomen met het oog op de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform. Dit betreft maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kan aan de Gebruiker geen absolute garanties worden gegeven. De verbintenis die wordt aangegaan is immers een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat WinWinner voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid draagt voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan het Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Het Platform en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

WinWinner beschikt over het recht om de toegang tot het Platform te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Dit wordt in principe uitsluitend gedaan indien de omstandigheden dit verantwoorden, hoewel dit geen absolute voorwaarde is.

Inhoud op het Platform

De inhoud op het Platform wordt zowel door WinWinner als door de Gebruikers toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Het Platform valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). De grootste zorg wordt besteed aan de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig kan worden gekwalificeerd. WinWinner is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing van deze inhoud op het Platform te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.

Gesteld dat bepaalde inhoud op het Platform een schending van de Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, worden de Gebruikers vriendelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk te melden. WinWinner zal hierop de gepaste maatregelen nemen die kunnen bestaan uit (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

De Gebruiker die inhoud op het Platform plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud op de relevante en toepasselijke website geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het Platform en op een wijze dat de inhoud niet misleidend is.

Aansprakelijkheid

WinWinner is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware contractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de door Gebruiker aan WinWinner betaalde vergoeding.

WinWinner is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is niet limitatief.

WinWinner is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker indien WinWinner conform de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy Statement handelt. WinWinner sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van de Gebruiker en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. In geen geval is WinWinner aansprakelijk voor de fiscale (her)kwalificatie van de investering bij het niet (langer) voldoen aan de wettelijke voorwaarden en/of de correcte verwerking in de fiscale aangifte.

De door WinWinner verstrekte documenten, informatie en voorstellen zijn louter ter informatieve titel en WinWinner kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, de volledigheid of accuraatheid daarvan. De Gebruikers dragen zelf iedere verantwoordelijkheid voor enige overeenkomsten en diens inhoud die zij in het kader van de begeleiding van WinWinner onderling en/of met derde partijen sluiten.

WinWinner is niet aansprakelijk voor het falen van een onderneming die van het aangeboden Platform gebruik maakt. De Gebruikers (ondernemingen én investeerders) kiezen op vrijwillige basis om het Platform te benutten en met elkaar in contact te treden. WinWinner kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van financiële middelen of gemaakte kosten van één van haar Gebruikers.

WinWinner sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan WinWinner toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van wat wettelijk mogelijk is.

Indien WinWinner door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partijen na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is WinWinner niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partijen na te komen. WinWinner is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming, de aansprakelijkheid van WinWinner in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van WinWinner veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om WinWinner van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

6 Links naar andere websites

De inhoud van het Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen WinWinner en de vreemde website, noch dat WinWinner (impliciet) akkoord gaat met de inhoud van deze websites.

WinWinner houdt geen controle op deze vreemde websites en is niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra de Gebruiker op de link klikt, verlaat de Gebruiker het Platform en kan WinWinner niet langer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

7 Intellectuele eigendom

Om creativiteit en innovatie een kans te geven, verdienen deze bescherming. Zo ook het Platform en haar inhoud. Die bescherming wordt voorzien door verschillende intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde WinWinner en eventuele derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, etc. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het is dan ook ten strengste verboden om de inhoud (zoals hierboven beschreven) te kopiëren of te reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WinWinner. Het technische karakter van het Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die gebruikt wordt op ons Platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. De Gebruikers worden vriendelijk verzocht om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Iedere Gebruiker die inhoud aan het Platform toevoegt, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten, kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan WinWinner. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Ook hier doet WinWinner beroep op uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan te melden, zodat gepaste acties ondernomen kunnen worden.

8 Verwerking van persoonsgegevens

Een bezoek aan het Platform betekent altijd in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens, ook al ben je je daar niet direct van bewust. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het gebruik en een eventuele registratie. Door de registratie stemt de

Gebruiker ermee in dat WinWinner zijn verstrekte gegevens kan openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van ons platform. De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening.

De opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Voorwaarden. Iedere Gebruiker kan ervan op aan dat WinWinner steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hierover duidelijke en correcte informatie verschaft. Voor meer informatie over ons privacy-beleid kan je steeds terecht op onze Privacy Statement

Gebruikers die inhoud, dat wil zeggen informatie en gegevens, toevoegen aan het Platform zijn er zich van bewust dat deze gegevens als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden in de zin van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Verder “Privacywet” genoemd). Om deze persoonsgegevens te verwerken moet dan ook een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens aanwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De Gebruiker die persoonsgegevens toevoegt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

9 Algemeen

WinWinner beschikt over de vrijheid om het Platform en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding geeft tot schadevergoeding.

WinWinner behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op eender welk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komt, zal dit geen gevolg hebben op de werking of geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dit geval heeft WinWinner het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die in de Voorwaarden gebruikt worden zijn steeds louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit geput worden.

De Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Bij onenigheid omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat alles in het werk wordt gesteld om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar WinWinner haar zetel heeft.

10 Uw opmerkingen zijn onze zorg

Het mag duidelijk zijn, het Platform is er één voor en door Gebruikers opgesteld. WinWinner legt de lat graag hoog voor zichzelf en stelt daarom iedere hulp ter verbetering van het Platform op prijs. WinWinner vraagt uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen op info@winwinner.be.

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren