Gebruiksvoorwaarden WinWinner

Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn op de volledige dienstverlening van WinWinner.

Het gebruik van het Platform en alle diensten van WinWinner gaat steeds gepaard met de rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden.

De Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, WinWinner, als voor jou, Gebruiker. Je wordt reeds als Gebruiker beschouwd van zodra je het Platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht het feit of er een registratie aan voorafgaat.

Op het ogenblik dat je gebruik maakt van het Platform en de diensten van WinWinner, erken je én aanvaard je uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat de Gebruiksvoorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, dit alles ongeacht de gebruiksvorm.

In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze Voorwaarden voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk werden vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of ter aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

Maak je gebruik van het Platform of de diensten van WinWinner namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, dan ben je in dit geval ook individueel gebonden aan de overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen WinWinner en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

DEFINITIES

“Investeerder”: Een Belgische (rechts)persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform en wenst te investeren of geïnvesteerd heeft in één of meerdere Projecten via het Platform.

“Betalingsinstelling”: Alle geldtransacties via het Platform verlopen via Intersolve Payments B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 32159718. Intersolve Payments is een instelling voor elektronisch geld welke onder toezicht staat van de De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

“Doelbedrag”: het verwachte financieringsbedrag waarvoor de Onderneming financiering wenst te bekomen door de uitgifte van Leningen via het Platform.

“FSMA”: de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.

“Gebruiker”: Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform en/of enige diensten van WinWinner.

“Gebruiksvoorwaarden”: verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen Gebruiker(s) en WinWinner.

“Informatienota” verwijst naar de informatienota betreffende de Lening en de uitgevende Onderneming opgesteld conform de Prospectuswet.

“Inschrijvingsdocument” verwijst naar het document online beschikbaar op het Platform, waarmee de Investeerder, na kennisname van alle informatie aangaande een Project en de investeringsvoorwaarden, inschrijft op een Lening.

“Lening”: verwijst naar de gestandaardiseerde leningen (m.i.v. Winwinleningen) die worden uitgegeven door de Onderneming via het Platform voor de financiering van een Project.

“Leningsbedrag”: verwijst naar de hoofdsom die een Investeerder wenst te ontlenen aan een Onderneming ter financiering van een Project.

“Onderneming” verwijst naar een Belgische (rechts)persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform en via het Platform financiering zoekt of heeft gevonden voor een Project.

“Platform” betekent het door WinWinner ter beschikking gestelde online platform toegankelijk via de Website na registratie.

“Project” verwijst naar het concrete project waarvoor een Onderneming financiering zoekt via het Platform.

“Prospectuswet”: de wet van 11 juli 2018 inzake de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

“Rente” verwijst naar de rente die door de Ondernemer wordt aangeboden op de Lening ten gunste van de Investeerder.

“Website”: de website www.winwinner.be.

“Wet Crowdfunding”: verwijst naar de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

“Winwinleningen”: verwijst naar leningen uitgegeven conform de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 en latere wijzigingen.

“WinWinner”: betekent WinWinner Crowd BV, met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 11A, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0723.682.356.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. De Website en het Platform worden beheerd door en zijn eigendom van WinWinner.

2. De activiteiten van WinWinner bestaan uit het samenbrengen van Ondernemingen op zoek naar financiering voor een Project en Investeerders die aan de hand van een Lening wensen te investeren in deze Ondernemingen. Door middel van haar activiteiten ondersteunt WinWinner de interactie tussen Investeerders en vooruitstrevende startende en groeiende Ondernemingen in België.

3. WinWinner is erkend als alternatief financieringsplatform door de FSMA, overeenkomstig de Wet Crowdfunding.

4. Overeenkomstig de Wet Crowdfunding garandeert WinWinner:

- geen gelden en beleggingsinstrumenten die haar cliënten toebehoren in ontvangst te nemen en aan te houden;

- geen beleggingsdiensten te verlenen

- niet te beschikken over een mandaat of volmacht op de rekeningen van haar cliënten.

WinWinner levert via het Platform geen enkele beleggingsdienst of oefent geen enkele andere beleggingsactiviteit uit in de betekenis van artikel 2 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Meer bepaald zal WinWinner geen orders met betrekking tot financiële instrumenten ontvangen, doorgeven of uitvoeren. Evenmin verricht WinWinner enige activiteit inzake beleggingsadvies in de betekenis van artikel 2, 9° van de bovengenoemde wet van 25 oktober 2016 en geeft het geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de betekenis van artikel 2, 10° van de genoemde wet.

WinWinner oefent ook geen vermogensbeheeractiviteit uit in de betekenis van artikel 2, 8° van de bovengenoemde wet van 25 oktober 2016, noch een activiteit in het plaatsen van financiële instrumenten in de betekenis van artikel 2, 1°, 7 van deze wet. WinWinner treedt niet op als financieel tussenpersoon, noch als gekwalificeerd tussenpersoon in de betekenis van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten in de betekenis van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. WinWinner treedt evenmin op als betalingsdienstaanbieder in de betekenis van artikel I.9, 2° van het wetboek economisch recht van 28 februari 2013. Tot slot oefent WinWinner evenmin een bemiddelingsactiviteit uit die een gereglementeerd statuut vereist in de betekenis van artikel 21 van de Prospectuswet.

Tenslotte richt WinWinner zich met haar activiteiten tot Investeerders die als niet-professioneel of professioneel dienen te worden beschouwd in toepassing van de wet van 2 augustus 2002. Binnen deze groep richt WinWinner zich tot Investeerders die een afdoende kennis en ervaring hebben betreffende de diensten die via het Platform worden aangeboden.

5. De Gebruiksvoorwaarden, het Platform, de Website en alle onderliggende documenten zijn beschikbaar in het Nederlands.

GEBRUIKERS

6. De toegang tot de Website is gratis. Wenst een bezoeker van de Website toegang te krijgen tot het Platform, dan dient deze zich via een online registratieformulier te registreren om Gebruiker te worden en (i) te bevestigen voor eigen naam en rekening te handelen, (ii) te bevestigen de leeftijd van minimum 18 jaar te hebben en handelingsbekwaam te zijn en (iii) de Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

7. Iedere registratie vereist van de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of te verwijderen en de informatie up-to-date te houden.

8. Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel en is bijgevolg niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van WinWinner. De Gebruiker is bovendien op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van zijn persoonlijk Gebruikersprofiel, inclusief zijn logingegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij WinWinner, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

9. WinWinner houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen, maar behoudt zich wel het recht voor om de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt.

10. Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform van WinWinner (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht zal verschillen naargelang de eventuele registratie en de hoedanigheid van de Gebruiker.

11. Het gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker echter geen recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

12. Afhankelijk van de aan hem toegewezen functionaliteiten, beschikt de Gebruiker over een recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. Door inhoud op het Platform te plaatsen, verschaft de Gebruiker aan WinWinner een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van het Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “INTELLECTUELE EIGENDOM”.

13. Het gebruiksrecht heeft limieten, ondanks de grote draagwijdte. Het is beperkt in die zin dat het gebruik niet in strijd mag zijn met onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

- De Gebruiker mag geen gebruik maken van softwareprogramma’s die erop gericht zijn gegevens te verzamelen en te verkrijgen. Dat betekent dat onder andere spiders, crawlers, robots  en gelijkaardige software verboden zijn. Dit geldt verder voor alle andere toepassingen die eenzelfde doel hebben.

- Het Platform en haar gegevens mogen niet gebruikt worden voor spam, kettingbrieven, phishing of andere gelijkaardige varianten.

- Het is verboden andere Gebruikers te stalken en/of te overtuigen van politieke en/of religieuze standpunten.

- Het is eveneens niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.

- Het is verboden om tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

14. Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het Platform, is het absoluut niet aanvaard dat deze inhoud volgende kenmerken heeft:  

- Illegale, onrechtmatige, schadelijke, misleidende, bedreigende, beledigende, overdadig obscene, kinderpornografische, aanstootgevende, racistische en in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden zijnde inhoud wordt als ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft daarom niet noodzakelijk in strijd te zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden;

- De verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van het Platform kan toebrengen. Dit omvat onder meer een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans, cancelbots, etc;

- Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden schendt;

- Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.

15. Indien de Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden en de hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels, behoudt WinWinner het recht om alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen. WinWinner beslist eenzijdig over het al dan niet nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

16. WinWinner beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Hetzelfde geldt voor de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan WinWinner de Gebruiker de algemene toegang tot en de toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk beperken. Dit kan hetzij tijdelijk, hetzij permanent zijn. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

17. Indien de Gebruiker van oordeel is dat WinWinner deze maatregelen ten onrechte heeft genomen, zal WinWinner deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

VOORWAARDEN PROJECTEN

18. Het Platform kan uitsluitend worden gebruikt door Ondernemingen, voor zover zij gevestigd zijn in België, d.w.z. hun maatschappelijke zetel dient in België te liggen.

19. Om als Onderneming gebruik te maken van het Platform moet u zich eerst inschrijven op het Platform en de Gebruiksvoorwaarden, alsook de Privacy Statement en Cookie policy aanvaarden.

20. Na inschrijving wordt het Project door de Onderneming ter screening worden voorgelegd. De volgende aspecten zullen door WinWinner o.m. worden beoordeeld

- Onderneming valt binnen de doelgroep van WinWinner;

- De integriteit van de Onderneming is vastgesteld en positief;

- Volledigheid en correctheid van de noodzakelijke ondernemingsgegevens;

- Positieve screening o.b.v. kwaliteit van de onderneming, liquiditeitspositie, terugbetalingscapaciteit, groeiperspectieven, bestaande schulden, historische omzetten en toekomstprognoses;

- Correcte en realistische inschatting van de financieringsbehoefte op min. 24 maanden (door middel van neerlegging van een cashflowanalyse);

- Capaciteit en bereidheid om het publiek te mobiliseren vanuit de Onderneming.

21. Mits positieve screening en betaling van de vaste advertentiekost (zie TARIEVEN), zal de opmaak van de campagne (m.i.v. omschrijving Onderneming, activiteiten, team, klanten, financieringsnood, updates en veelgestelde vragen) en bijhorende uitgifte door WinWinner worden voorbereid (m.i.v. Doelbedrag, Informatienota, Inschrijvingsdocument en voorwaarden Lening).

22. De Projecten zullen op het Platform worden voorgesteld, na het voldoen aan de KYC-procedure en na goedkeuring door WinWinner, de Betalingsinstelling én de Onderneming, uitsluitend aan de hand van een private plaatsing, conform artikel 1, lid 4 de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

23. De Onderneming dient er ten allen tijde zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door haar geplaatste Project zo juist en volledig mogelijk is.

24. Op het moment dat een Investeerder inschrijft op een Project aan de hand van een Lening en Inschrijvingsdocument, komt een overeenkomst tot stand tussen deze Investeerder en de Onderneming. WinWinner is geen partij bij deze overeenkomst maar vertegenwoordigt de Onderneming die het Project aanbiedt bij het innen van investeringen door Investeerders via de Betalingsinstelling in naam en voor rekening van de Onderneming.

25. Het Inschrijvingsdocument en de Lening vermelden de voorwaarden zoals o.m. het Leningsbedrag, de Rente, de duurtijd, de vervaldatum en de aflossingstabel.

26. Het Leningsbedrag bedraagt minimaal EUR 500 en maximaal  EUR 50.000. Voor Winwinleningen bedraagt het Leningsbedrag minimaal EUR 5.000.

27. Het Project blijft online op het Platform voor een periode van 60 dagen. Mits betaling van een bijkomende advertentiekost kan deze periode met 30 dagen worden verlengd.

28. De Onderneming die het Project aanbiedt, is gehouden om alle vragen en opmerkingen van Investeerders z.s.m. te behandelen en relevante ontwikkelingen betreffende de Onderneming of het Project via het Platform te delen.

29. WinWinner heeft het recht om Projecten te gebruiken voor promotiedoeleinden, voor de opmaak van statistieken en rapporteringen.

30. WinWinner behoudt zich het recht voor, op grond van gerechtvaardigde redenen, met name in verband met de inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden of iedere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, en zonder voorafgaande kennisgeving alsmede met onmiddellijke ingang, de teksten en informatie van Projecten in te korten of uit te breiden of te verwijderen van het Platform.  

VOORWAARDEN INVESTEERDERS

31. Investeerders dienen zich voorafgaand aan de investering te registreren op het Platform en Gebruiksvoorwaarden, alsook de Privacy Statement en Cookie policy te aanvaarden.  

32. Na aanvaarding van deze registratie heeft de Investeerder toegang tot de gedetailleerde informatie betreffende de Projecten en krijgt deze toegang tot zijn persoonlijke omgeving in de administratieve module. Via deze module kan worden ingeschreven op uitgiftes, investeringen worden geconsulteerd en beheerd, ed.

33. Indien de Investeerder daadwerkelijk wil overgaan tot een effectieve inschrijving op een Lening, dient deze te voldoen aan de KYC-procedure en de passendheidstoets te doorlopen.

34. Om in te schrijven op een Lening dient de Investeerder het Inschrijvingsdocument in te vullen op het Platform, en zijn inschrijving te bevestigen middels het drukken op de akkoordknop, waarna een vraag tot storting van het Leningsbedrag wordt verstuurd. Betalingen worden afgehandeld via de Betalingsinstelling. Hiervoor gaat de Investeerder een overeenkomst aan met de Betalingsinstelling.

35. Investeerders hebben gedurende de looptijd van het Project de mogelijkheid om in te schrijven op een Lening. Na of tijdens de looptijd van het Project wordt de overeenkomst tot Lening onherroepelijk op basis van de voorwaarden zoals vermeld in de Lening en het Inschrijvingsdocument en mits drukken op de akkoordknop gesloten. Investeerders ontvangen een standaard overeenkomst tot Lening. Indien voldaan aan de voorwaarden kan de Lening ook worden uitgegeven en geregistreerd als Winwinlening. Alle documenten en overeenkomsten vallen onder de Gebruiksvoorwaarden en zijn op ondeelbare wijze bindend op de rechtsopvolgers en erfgenamen van de Investeerder.

36. De Investeerder dient zich bewust te zijn van het hoge terugbetalingsrisico. Door middel van ondertekening van het Inschrijvingsdocument , bevestigt de Investeerder op de hoogte te zijn van dit risico en dit risico te aanvaarden.

37. De betaling van de geïnvesteerde bedragen gebeurt door de Betalingsinstelling nadat minimaal 50% van het Doelbedrag is opgehaald. Indien dit minimum niet wordt gehaald, zullen alle geïnvesteerde bedragen worden teruggestort aan de Investeerders met afhouding van eventuele transactie- en administratiekosten.

UITBETALING

38. Alle uitbetalingen van geïnvesteerde middelen door Investeerders in Projecten gebeuren binnen één maand na afloop van de campagne mits behalen van minimaal 50% van het Doelbedrag, via de erkende Betalingsinstelling Intersolve Payments. Op de diensten van Intersolve Payments zijn de algemene voorwaarden van Intersolve Payments van toepassing. Door deze betalingsdiensten te gebruiken, stemt elke Gebruiker in met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

39. De uitbetaling gebeurt op het bankrekeningnummer van de Onderneming die het Project aanbiedt zoals voorafgaandelijk doorgegeven aan WinWinner. De Onderneming is er zelf voor verantwoordelijk om hiervoor een bankrekening te houden bij een erkende Belgische bank en de juiste bankgegevens door te geven.  

40. Bij de uitbetaling, zal een service fee kost worden ingehouden op het opgehaalde bedrag, als vergoeding voor de dienstverlening van WinWinner en de Betalingsinstelling(zie TARIEVEN).

41. De Onderneming die het Project aanbiedt is ertoe gehouden de Leningen uitsluitend aan te wenden voor de uitvoering van het Project. Indien het Project niet kan worden gerealiseerd, is de Onderneming ertoe gehouden de Investeerders hiervan onverwijld in kennis te stellen en de ontleende bedragen terug te storten aan de Investeerders. Hier kan echter geen enkele aansprakelijkheid jegens WinWinner aan ontleend worden. Indien de ontleende bedragen niet worden teruggestort, hebben Investeerders het recht om deze zelf terug te vorderen van de Onderneming.

TOEPASSELIJKE TARIEVEN

42. De Onderneming die een Project wil aanbieden, betaalt een éénmalige advertentiekost aan WinWinner, zoals vermeld op de offerte. Deze dient na positieve screening en voor de opmaak van de campagne volledig te worden betaald.

43. Elke Onderneming die een Project aanbiedt via het Platform betaalt een servicekost van 5-7% bij elke uitbetaling. Deze servicekost wordt na storting van de fondsen rechtstreeks gefactureerd aan de Onderneming. De servicekost wordt bepaald op basis van het bedrag van de opgehaald fondsen:

- Tot 100.000 EUR: 7%

- 100.001 tot 250.000 EUR: 6%

- Vanaf 250.001 EUR: 5%

44. Elke Onderneming die een Project aanbiedt via het Platform verbindt zich ertoe WinWinner op de hoogte te brengen van elke investering (direct of indirect door tussenkomst van WinWinner en/of via het Platform), welke vorm deze investering ook heeft aangenomen, en dit binnen de 7 dagen na de beslissing tot investering. Bij gebreke aan (tijdige) melding heeft WinWinner recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 5% van het Doelbedrag zoals gemeld op het Platform.

45. De tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in de prijs van WinWinner kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden.

46. WinWinner heeft het recht om haar tarieven op elk moment te wijzigen, maar ze verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de offerte aangegeven stonden op het moment van inschrijving.

47. Alle betalingen via het Platform verlopen via de Betalingsinstelling Intersolve Payments. Door de Betalingsinstelling wordt een vaste kost per transactie ingehouden. De vaste kost per transactie bedraagt:

- Bancontact: 0,50 EUR

- Bankoverschrijving: 0,15 EUR.

Enkel de vaste kost per transactie wordt rechtstreeks betaald door de Investeerder. De servicekost wordt doorgerekend naar de Onderneming.

48. WinWinner komt zelf niet tussen in, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor, de uitvoering van betalingen door de Betalingsinstelling.

49. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van WinWinner betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van WinWinner met nummer BE95 6451 0409 3058, met vermelding van factuurnummer.

50. Bij laattijdigheid van betaling is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.
Bovendien behoudt WinWinner zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar diensten op te schorten totdat de vervallen facturen zijn betaald.

51. WinWinner verricht geen terugbetalingen indien de Gebruiker het Platform of de diensten van WinWinner niet gebruikt of hierover niet tevreden is, noch wanneer de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperkt of verhinderd wordt.  

DUUR

52. Een Gebruiker die zich heeft geregistreerd doet dit voor onbepaalde termijn.

53. De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Opgelet: dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker daarnaast ook zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, moet de Gebruiker zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan WinWinner, per post (via bovenstaand adres) of per e-mail aan info@winwinner.be. WinWinner verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen na dagtekening aan dergelijk verzoek een gevolg te geven. Een Gebruiker die evenwel een overeenkomst heeft gesloten als Onderneming die een Project aanbiedt of als Investeerder, kan zich niet uitschrijven zolang deze overeenkomst in voege is.

54. Zowel WinWinner als de Gebruiker kunnen de samenwerking met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij zich schuldig maakt aan toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke inbreuken op haar verplichtingen. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting door enige Gebruiker worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

GOEDE WERKING, VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID

55. U mag ervan uitgaan dat WinWinner een gebruiksvriendelijk Platform aanbiedt. Alle redelijke maatregelen worden genomen met het oog op de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform. Dit betreft maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kan aan de Gebruiker geen absolute garanties worden gegeven. De verbintenis die wordt aangegaan is immers een inspanningsverbintenis.

56. Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat WinWinner voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid draagt voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan het Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Het Platform en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

57. WinWinner streeft evenwel naar een maximale continuïteit van het platform, maar kan niet uitsluiten dat het platform geheel of gedeeltelijk kan worden onderbroken (zelfs zonder voorafgaande waarschuwing in uitzonderingsgevallen) omwille van technische, compliance en andere redenen, wanneer de omstandigheden dit verantwoorden. Dergelijke onderbreking zal naar de gebruikers toe adequaat worden gecommuniceerd.

Inhoud op het Platform

58. De inhoud op het Platform wordt zowel door WinWinner als door de Gebruikers toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Het Platform valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). De grootste zorg wordt besteed aan de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig kan worden gekwalificeerd. WinWinner is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing van deze inhoud op het Platform te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.

59. Gesteld dat bepaalde inhoud op het Platform een schending van de gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, worden de Gebruikers vriendelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk te melden. WinWinner zal hierop de gepaste maatregelen nemen die kunnen bestaan uit (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

60. De Gebruiker die inhoud op het Platform plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud op de relevante en toepasselijke website geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het Platform en op een wijze dat de inhoud niet misleidend is.  

AANSPRAKELIJKHEID

61. WinWinner is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware contractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de door Gebruiker aan WinWinner betaalde vergoeding.

62. WinWinner is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is niet limitatief.

63. WinWinner is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker indien WinWinner conform de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy Statement handelt. WinWinner sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van de Gebruiker en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. In geen geval is WinWinner aansprakelijk voor de fiscale (her)kwalificatie van de investering bij het niet (langer) voldoen aan de wettelijke voorwaarden en/of de correcte verwerking in de fiscale aangifte.

64. De door WinWinner verstrekte documenten, informatie en voorstellen betreffende de toepassing van fiscale voordelen zijn louter ter informatieve titel. Ondernemingen en Investeerders die hiervan toepassing willen maken, blijven verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorwaarden en de correcte aangifte. Zie in dit kader artikel 77, ev..

65. WinWinner is niet aansprakelijk voor het falen van een Onderneming die van het aangeboden Platform gebruik maakt. De Gebruikers (Ondernemingen én Investeerders) kiezen op vrijwillige basis om het Platform te benutten en met elkaar in contact te treden. WinWinner kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van financiële middelen of gemaakte kosten van één van haar Gebruikers.

66. WinWinner sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan WinWinner toerekenbaar is.

67. Indien WinWinner door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partijen na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is WinWinner niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partijen na te komen. WinWinner is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

68. Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming, de aansprakelijkheid van WinWinner in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van WinWinner veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om WinWinner van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

69. De inhoud van het Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen WinWinner en de vreemde website, noch dat WinWinner (impliciet) akkoord gaat met de inhoud van deze websites.

70. WinWinner houdt geen controle op deze vreemde websites en is niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra de Gebruiker op de link klikt, verlaat de Gebruiker het Platform en kan WinWinner niet langer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

INTELLECTUELE EIGENDOM

71. Om creativiteit en innovatie een kans te geven, verdienen deze bescherming. Zo ook het Platform en haar inhoud. Die bescherming wordt voorzien door verschillende intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde WinWinner en eventuele derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, etc. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het is dan ook ten strengste verboden om de inhoud (zoals hierboven beschreven) te kopiëren of te reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WinWinner. Het technische karakter van het Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die gebruikt wordt op ons Platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. De Gebruikers worden vriendelijk verzocht om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

72. Iedere Gebruiker die inhoud aan het Platform toevoegt, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten, kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan WinWinner. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Ook hier doet WinWinner beroep op uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan te melden, zodat gepaste acties ondernomen kunnen worden.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

73. Een bezoek aan het Platform betekent altijd in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens, ook al ben je je daar niet direct van bewust. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het gebruik en een eventuele registratie. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat WinWinner zijn verstrekte gegevens kan openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van ons Platform. De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening.

74. De opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden. Iedere Gebruiker kan ervan op aan dat WinWinner steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hierover duidelijke en correcte informatie verschaft. Voor meer informatie over ons privacy-beleid kan je steeds terecht op onze Privacy Statement.

75. Gebruikers die inhoud, dat wil zeggen informatie en gegevens, toevoegen aan het Platform zijn er zich van bewust dat deze gegevens als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden in de zin van de Belgische wet van 30 juli 2018betreffende de bescherming van natuurlijke personen  met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (verder “Privacywet” genoemd). Om deze persoonsgegevens te verwerken moet dan ook een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens aanwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De Gebruiker die persoonsgegevens toevoegt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

VOORKOMEN VAN BELANGENCONFLICTEN

76. WinWinner heeft gepaste organisatorische en administratieve maatregelen genomen, waaronder een beleid inzake belangenconflicten, met als bedoeling alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat belangenconflicten tussen WinWinner (met inbegrip van haar leiding en medewerkers) en cliënten, of tussen cliënten onderling, de belangen van een cliënt nadelig zouden beïnvloeden.

Om mogelijke belangenconflicten op passende wijze te beheren, heeft WinWinner gepaste procedures en maatregelen uitgewerkt die erop gericht zijn situaties op te vangen in dewelke zich een belangenconflict kan voordoen, en om te bewerkstelligen dat de personen die betrokken zijn in deze diverse types van activiteiten, die activiteiten kunnen uitvoeren met een gepast niveau van onafhankelijkheid.

Indien de maatregelen genomen om een belangenconflict te beheren niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico op schade van de belangen van een cliënt kan vermeden worden, zal de cliënt op een duidelijke manier ingelicht worden omtrent de aard en/of bron van het belangenconflict en dit op een duurzame drager alvorens de dienst geleverd wordt. De gegeven informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, in het licht van de persoonlijke situatie van de cliënt, zodat deze kan beslissen om al dan niet gebruik te maken van de voorgestelde diensten met alle kennis van zaken. Indien de cliënt om deze reden beslist niet verder gebruik te maken van de voorgestelde diensten zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

FISCALE VOORDELEN

77. Winwinlening

Indien voldaan aan de voorwaarden kunnen leningen onder de vorm van een Winwinlening recht geven op een fiscaal voordeel. Dit voordeel bestaat uit een belastingkrediet op het ontleende bedrag zoals uiteengezet in het decreet van 19 mei 2006.

Wanneer een Onderneming, die verklaart in aanmerking te komen voor dit voordeel, een aanvraag indient zal WinWinner de Onderneming informeren teneinde te bepalen of zij kan genieten van de voordelen van de winwinlening, op basis van de publiek beschikbare informatie over de Onderneming en de bijkomende toelichting verstrekt door de Onderneming.

Voor elk Project waarbij door middel van de Winwinlening kan worden geïnvesteerd, zal WinWinner de voorwaarden en fiscale voordelen uitdrukkelijk vermelden.

WinWinner staat in voor de correcte registratie van de Winwinlening bij PMV/Z. Na registratie krijgt de Investeerder een registratiebrief van PMV/Z die dient bewaard te worden in geval van een controle. De Investeerder is zelf verantwoordelijk voor een correcte aangifte van de Winwinlening in de belastingaangifte.

78. Vrijstelling van roerende voorheffing

Sommige Investeerders zullen ook kunnen genieten van een fiscaal voordeel verbonden aan een investering onder de vorm van lening. Dit voordeel wordt uiteengezet in artikel 21 van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Wanneer een Onderneming, die verklaart in aanmerking te komen voor dit voordeel, een aanvraag indient zal WinWinner de Onderneming informeren teneinde te bepalen of zij kan genieten van de fiscale stimuleringsregeling, op basis van de publiek beschikbare informatie over de Onderneming en de bijkomende toelichting verstrekt door de Onderneming.

Voor elk Project waarbij door middel van de Winwinlening kan worden geïnvesteerd, zal WinWinner de voorwaarden en fiscale voordelen uitdrukkelijk vermelden

Na de formalisering van Lening tussen de Onderneming en de Investeerder, ontvangen de Investeerders de nodige informatie teneinde de vrijstelling te kunnen bekomen.

De Onderneming blijft verantwoordelijk voor het bewerken, valideren en communiceren van de informatie vereist door de reglementering inzake de vrijstelling van voorheffing (tenzij anders bepaald door de wet), daarbij inbegrepen voor de fiscale attesten.

ALGEMEEN

79. WinWinner beschikt over de vrijheid om het Platform en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. WinWinner streeft evenwel naar een maximale continuïteit van het platform. Een eventuele stopzetting zal naar de gebruikers duidelijk worden gecommuniceerd.

80. WinWinner behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op eender welk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap.

81. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komt, zal dit geen gevolg hebben op de werking of geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dit geval heeft WinWinner het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die in de Voorwaarden gebruikt worden zijn steeds louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit geput worden.

82. Zoals eerder aangehaald heeft kan WinWinner wijzigingen aanbrengen aan het Platform en de daarbij horende diensten, aan de van toepassing zijnde bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden, en aan haar tarieven en kosten (onder de voorwaarden bepaald in artikel 46). WinWinner engageert zich om hieromtrent transparant te communiceren naar haar gebruikers, en dit op een duurzame drager.

83. De Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Bij onenigheid omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat alles in het werk wordt gesteld om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar WinWinner haar zetel heeft.

UW OPMERKINGEN ZIJN ONZE ZORG

84. Het mag duidelijk zijn, het Platform is er één voor en door Gebruikers opgesteld. WinWinner legt de lat graag hoog voor zichzelf en stelt daarom iedere hulp ter verbetering van het Platform op prijs. WinWinner vraagt uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen op info@winwinner.be.

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren