Privacyverklaring WinWinner

Identificatie

WinWinner Crowd CVBA – www.winwinner.be

WinWinner Crowd CVBA, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 11 BUS 11 A te Gent - België. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  0723.682.356, hier genoemd "WinWinner".

Toelichting

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door WinWinner uitgevoerd worden. WinWinner is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

De verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via winwinner.be aangeboden worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens bezorgt, o.m. door een account aan te maken, in te loggen met uw account of wanneer u via de website contact opneemt.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. De wijze waarop dit gebeurt, wordt omschreven in ons cookiebeleid.

We trachten geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. 

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of het gebruik van bepaalde cookies weigert. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerkingen op grond van uw toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel indien er voor deze verwerking een juridische grondslag is, bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst, wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, of wanneer u ons hiertoe de toestemming gegeven hebt. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u het aan ons verstrekt en/of waarvoor u ons expliciet toestemming geeft. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen uw persoonsgegevens daarnaast niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • het registreren van of inloggen met uw account op het platform;
  • het opvolgen van investeringsaanvragen en lopende investeringen;
  • het verzenden van emails over uw account, investeringsaanvragen of lopende investeringen;
  • het verzenden van nieuwsbrieven en marketinggerelateerde emails;
  • het antwoorden op uw vragen indien u ons via ons via het contactformulier of per e-mail contacteert.

Verwerking van cookies

De persoonsgegevens die via cookies verzameld en verwerkt worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. De verwerking van deze noodzakelijke cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. 

Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitoefening van onze werkzaamheden ten behoeve van onze dienstverlening, om producten en/of diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn en om web-statistieken te ontwikkelen. 

De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons cookiebeleid.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doeleinde dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Mededeling van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een zgn. adequaatheidsbesluit geldt voor het desbetreffende land.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan ons te richten. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. 

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de doelen van de verwerking te verwezenlijken. De bewaringstermijn van cookies kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens. 

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie of (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

Veiligheid 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren